پایش

اینفوگرافی پایش

در ویدئو ذیل، روش کار سامانه پایش تشریح شده است.