گفتگوی ویژه خبری – تقابل چین و آمریکا

حضور دکتر میرزاپور و دکتر امامیان در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع ” زنگ خطر ورود جنگ تجاری آمریکا و چین به فناوری اطلاعات و فضای مجاری”

گفتگوی ویژه خبری – تقابل چین و آمریکا